Đội ngũ Busy Bees Global Preschool

Đội ngũ Busy Bees Global Preschool

Được điều hành bởi đội ngũ các nhà giáo dục mầm non có trình độ cao và giàu kinh nghiệm, thể hiện sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Busy Bees Global Preschool. Đội ngũ giảng dạy hiệu quả cao trong mỗi lớp học của chúng tôi bao gồm một chuyên gia chương trình giảng dạy.

Nếu bạn muốn tham gia vào đội ngũ của chúng tôi, hãy gửi email theo địa chỉ careers.vn@busybeesasia.com

Làm việc từ trái tim – At the heart of what we do

Đội ngũ điều hành Busy Bees Global Preschool luôn đặt trẻ làm trọng tâm cho mọi định hướng và không ngừng phát triển toàn diện. Từ chất lượng học thuật, vận hành và phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu duy nhất là mang lại cho mỗi trẻ trải nghiệm đến trường như “ngôi nhà thứ hai”.

Đội ngũ

Yêu thương và chăm sóc trẻ em từ trái tim

Đây như một lời tuyên ngôn nghề nghiệp mà các giáo viên tại Busy Bees luôn gìn giữ qua hơn 40 năm dù ở bất kỳ quốc gia nào. Tất cả giáo viên người nước ngoài và Việt Nam được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Busy Bees toàn cầu.

Children explore local and international culture.

Yêu thương và chăm sóc trẻ em từ trái tim

Đây như một lời tuyên ngôn nghề nghiệp mà các giáo viên tại Busy Bees luôn gìn giữ qua hơn 40 năm dù ở bất kỳ quốc gia nào. Tất cả giáo viên người nước ngoài và Việt Nam được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Busy Bees toàn cầu.

Đội ngũ
Ban điều hành

Làm việc từ trái tim – At the heart of what we do

Đội ngũ điều hành Busy Bees Global Preschool luôn đặt trẻ làm trọng tâm cho mọi định hướng và không ngừng phát triển toàn diện. Từ chất lượng học thuật, vận hành và phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu duy nhất là mang lại cho mỗi trẻ trải nghiệm đến trường như “ngôi nhà thứ hai”.

Đội ngũ

Yêu thương và chăm sóc trẻ em từ trái tim

Đây như một lời tuyên ngôn nghề nghiệp mà các giáo viên tại Busy Bees luôn gìn giữ qua hơn 40 năm dù ở bất kỳ quốc gia nào. Tất cả giáo viên người nước ngoài và Việt Nam được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Busy Bees toàn cầu.

Children explore local and international culture.

Yêu thương và chăm sóc trẻ em từ trái tim

Đây như một lời tuyên ngôn nghề nghiệp mà các giáo viên tại Busy Bees luôn gìn giữ qua hơn 40 năm dù ở bất kỳ quốc gia nào. Tất cả giáo viên người nước ngoài và Việt Nam được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Busy Bees toàn cầu.

Đội ngũ
Ban điều hành

Làm việc từ trái tim – Atthe heart of what we do

Đội ngũ điều hành Busy Bees Global Preschool luôn đặt trẻ làm trọng tâm cho mọi định hướng và không ngừng phát triển toàn diện. Từ chất lượng học thuật, vận hành và phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu duy nhất là mang lại cho mỗi trẻ trải nghiệm đến trường như “ngôi nhà thứ hai”.

Đội ngũ

Yêu thương và chăm sóctrẻ em từ trái tim

Đây như một lời tuyên ngôn nghề nghiệp mà các giáo viên tại Busy Bees luôn gìn giữ qua hơn 40 năm dù ở bất kỳ quốc gia nào. Tất cả giáo viên người nước ngoài và Việt Nam được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Busy Bees toàn cầu.

Children explore local and international culture.

Yêu thương và chăm sóctrẻ em từ trái tim

Đây như một lời tuyên ngôn nghề nghiệp mà các giáo viên tại Busy Bees luôn gìn giữ qua hơn 40 năm dù ở bất kỳ quốc gia nào. Tất cả giáo viên người nước ngoài và Việt Nam được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Busy Bees toàn cầu.

Đội ngũ